ODKLAD ZAČÁTKU POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

V případě, že chcete pro své dítě odklad začátku povinné školní docházky, jsme připraveni Vám pomoci. Je třeba si uvědomit, že postup v případě žádosti o odklad začátku povinné školní docházky doznal významné změny související se změnou legislativy.

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4 školského zákona, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

1. Žádost o odklad začátku povinné školní docházky je třeba podat v době zápisu.

2. Doporučující posouzení (viz výše) je třeba doložit současně s žádostí o odklad, tedy v době zápisu, nejpozději do 5. května.

Kontakt na Pedagogicko-psychologickou poradnu Středočeského kraje, pobočku Rakovník, Frant. Diepolta 1576, 269 01 Rakovník; tel. 313 518 271, 739 057 238, ppp.rakovnik@quick.cz, www.pppstredoceska.cz).

Rozhodnutí o odkladu začátku povinné školní docházky vydává ředitel školy do 30 dnů od obdržení žádosti doložené výše uvedenými posudky. 

Žádost o odklad (.doc)

Rubrika Zápis