ZÁPIS

Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2020/2021 se bude konat od 1. 4. 2020 do 20. 4. 2020. 

Seznam přijatých žáků

Vzhledem k novým skutečnostem proběhne zápis bez dětí.

Pro koho je letošní zápis určen?

K zápisu se dostaví děti, které do 31. 8. 2020 dovrší věk 6 let, a dále děti, kterým byl v minulém roce udělen odklad začátku povinné školní docházky.

Podmínky přijetí mladších dětí jsou následující: dítě, které dosáhne šestého roku věku v době  od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

Co s sebou k zápisu?

Doporučujeme, aby se rodiče na zápis dostavili i s dětmi. Nejde sice o podmínku, ale samotný zápis koncipujeme tak, aby to byla pro děti zajímavá zkušenost a zábava, a byla by škoda je o významný zážitek ze zápisu připravit. Zákonný zástupce dítěte s sebou přinese rodný list dítěte a svůj občanský průkaz, v případě cizinců doklad, kterým prokážou, že jsou zákonnými zástupci dítěte.

Jak zápis probíhá?

  • Zápis není zkouškou. Jde nám o posouzení školní zralosti dítěte.
  • Před zápisem není nutné s dítětem cvičit určité znalosti a dovednosti.
  • Po příchodu do školy se Vás ujmou naši pedagogové, kteří Vám pomohou vyplnit přihlášku k zápisu k povinné školní docházce a dají Vám osobní list
  • Dítě absolvuje "kolečko" se zapisující učitelkou, během kterého při plnění nejrůznějších úkolů mimo jiné pozorujeme verbální projev dítěte (rozhovor s učitelem, básnička), úroveň grafomotoriky, dále zjišťujeme, zná-li předškolák svoje jméno, adresu či věk. Pozorujeme chování dítěte, jeho samostatnost, případně závislost na rodičích, schopnost plnit zadané instrukce. Svoji roli hraje také koncentrace pozornosti.
  • Po skončení zápisu čeká na děti malá odměna.
  • O přijetí (nepřijetí) dítěte informujeme zveřejněním seznamu na přístupném místě ve škole (vchod do školy z nádvoří) a na webových stránkách školy; za tímto účelem obdrží každý rodič registrační číslo, pod kterým budeme děti v seznamu evidovat.
  • Rodiče od nás při zápisu obdrží řadu dalších užitečných informací o škole, školní družině atd.
  • Bližší informace k problematice odkladu začátku povinné školní docházky najdete výše nebo v samostatné rubrice.

Těší nás, že máte zájem o naši školu.

Ve škole učíme podle vlastního Školního vzdělávacího programu.

V rámci školy realizujeme následující projekty a dlouhodobé činnosti: kurz plavání v 3. a 4. ročníku, lyžařský výcvik, ekologicko-sportovní adaptační kurz pro žáky šestého ročníku. V případě zájmu se podílíme na organizaci studijního pobytu žáků v Anglii.

Naše škola pořádá celoroční soutěž O nejaktivnějšího sportovce a celoroční přírodovědnou soutěž Od podzimu do jara.

Mezi další dlouhodobé aktivity patří Klub mladého čtenáře, pravidelná účast na olympiádách a sportovních soutěžích. Jsme hrdí na úspěchy našich žáků.

V rámci mimoškolních aktivit pořádá škola pravidelně karneval a dlouhodobě udržuje tradici kroužku železničních modelářů a keramického kroužku. Aktuální přehled kroužků najdete zde.

Naše škola je zapojena do sítě škol zabývajících se ekologickou výchovou M.R.K.E.V. (metodika a realizace komplexní ekologické výchovy) a je členem K.E.V (Klub ekologické výchovy).

Naši žáci píší články do školního časopisu Jeseníček.

Do roku 2012 jsme byli partnery projektu Super-Nature, v jehož rámci jsme v roce 2010 zahájili výuku anglického jazyka od 1. ročníku. Naši žáci se povinně učí anglický jazyk dvě hodiny týdně již od prvního ročníku, od třetího ročníku tři hodiny týdně. Od sedmého ročníku vyučujeme dvě hodiny týdně jako další cizí jazyk němčinu.

Od roku 2000 jsme reaizovali řadu projektů.