Zápis do základní školy pro rok 2024/2025

Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2024/2025 se bude konat ve středu 3. 4. 2024 od 14 do 18 hodin v učebně 3.A (přízemí žluté budovy).

Postup rodičů a školy při zápisu

 • Dostavte se do školy i s dítětem. Přítomnost dítěte není podmínkou, ale velice ji doporučujeme. Jedině tak budeme schopni posoudit školní zralost dítěte, případně dát rodičům užitečná doporučení a rady.
 • Prosíme rodiče, aby s sebou vzali rodný list dítěte a svůj občanský průkaz
 • Kromě dalších informací od nás rodiče dostanou registrační číslo, pod kterým dítě evidujeme. Seznam dětí s přidělenými registračními čísly a výsledkem zápisu zveřejníme v průběhu dubna na webových stránkách školy a na vstupních dveřích školy.
 • Další informace včetně postupu v případě žádosti o odklad školní docházky najdete níže.

Pro koho je letošní zápis určen?

Zapisují se děti, které do 31. 8. 2024 dovrší věk 6 let, a dále děti, kterým byl v minulém roce udělen odklad začátku povinné školní docházky.

Podmínky přijetí mladších dětí jsou následující: dítě, které dosáhne šestého roku věku v době  od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

Kritéria pro přijímání dětí do ZŠ

Do prvních tříd se přednostně přijímají děti podle kritérií:

 1. děti s místem trvalého pobytu v obci Jesenice a spádových obcí, které tvoří společný školský obvod základní školy,
 2. děti s místem trvalého pobytu mimo společný školský obvod základní školy.

Děti budou přijímány postupně podle jednotlivých kritérií. Nejdříve se přijímají žáci dle 1., poté dle 2. kritéria.

Vzhledem k počtu předškoláků v naší mateřské škole počítáme s otevřením dvou prvních tříd. Maximální počet přijatých dětí je 50.

Jak zápis probíhá?

 • Zápis není zkouškou! Během cca 15 minut, které s dítětem strávíme, sledujeme jeho verbální projev, chování, samostatnost, schopnost plnit zadané instrukce a další. Dbáme na přátelskou atmosféru. Po skončení zápisu čeká na děti malá odměna. Rodičům zodpovíme případné dotazy a samozřejmě jim pomůžeme s potřebnými administrativními úkony. Pokud je to zapotřebí, pak také sdělíme doporučení ohledně péče o dítě směrem ke zdárnému zahájení školní docházky.
 • Po příchodu odevzdáte žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání a osobní údaje žáka
 • O přijetí (nepřijetí) dítěte informujeme zveřejněním seznamu na přístupném místě ve škole (vchod do školy z nádvoří) a na webových stránkách školy; za tímto účelem obdrží každý rodič registrační číslo, pod kterým budeme děti v seznamu evidovat.
 • Rodiče od nás při zápisu obdrží řadu dalších užitečných informací o škole, školní družině atd.
 • Bližší informace k problematice odkladu začátku povinné školní docházky najdete v samostatné rubrice.

Těší nás, že máte zájem o naši školu.

Ve škole učíme podle vlastního Školního vzdělávacího programu.

V rámci školy realizujeme následující projekty a dlouhodobé činnosti: kurz plavání v 3. a 4. ročníku, lyžařský výcvik, ekologicko-sportovní adaptační kurz pro žáky šestého ročníku. V případě zájmu se podílíme na organizaci studijního pobytu žáků v Anglii.

Naše škola pořádá celoroční soutěž O nejaktivnějšího sportovce.

Mezi další dlouhodobé aktivity patří pravidelná účast na olympiádách a sportovních soutěžích. Jsme hrdí na úspěchy našich žáků.

V rámci mimoškolních aktivit pořádá škola pravidelně karneval a dlouhodobě udržuje tradici kroužku železničních modelářů.

Naše škola je zapojena do sítě škol zabývajících se ekologickou výchovou M.R.K.E.V. (metodika a realizace komplexní ekologické výchovy) a je členem K.E.V (Klub ekologické výchovy).

Naši žáci píší články do školního časopisu Jeseníček.

Do roku 2012 jsme byli partnery projektu Super-Nature, v jehož rámci jsme v roce 2010 zahájili výuku anglického jazyka od 1. ročníku. Naši žáci se povinně učí anglický jazyk dvě hodiny týdně již od prvního ročníku, od třetího ročníku tři hodiny týdně. Od sedmého ročníku vyučujeme dvě hodiny týdně jako další cizí jazyk němčinu.

Od roku 2000 jsme reaizovali řadu projektů.