Vize školy

Po provedené analýze podmínek školy, možností a potřeb žáků a požadavků rodičů bylo zaměření školy vyjádřeno v podobě pěti vzdělávacích priorit:

  • zaměření na přírodní vědy, ekologickou výchovu a ochranu přírody
  • zaměření na vzájemnou komunikaci, společenské chování a mravní složku charakteru žáka. Jazykovou komunikaci chápeme jako nástroj ve smyslu dorozumění se mezi lidmi, a to jak v jazyce mateřském, tak i v cizích jazycích. Za základní úkol považujeme zvládnutí čtení s porozuměním v mateřském jazyce, schopnost otevřeně komunikovat, diskutovat. Prací s knihou a využíváním možností školní knihovny se snažíme motivovat žáka k četbě.
  • podpora výuky jazyků (pro budoucí život v EU je nezbytná znalost cizích jazyků)
  • podpora výuky na počítačích (vést žáky k využívání komunikačních a informačních technologií a výpočetní techniky, podporovat výuku na počítačích)
  • podpora sportovních aktivit (sportem vést žáky ke zdravému životnímu stylu)

„Komunikace, umění hovořit jeden s druhým, sdělovat si, co cítíme nebo myslíme, říkat to srozumitelně, naslouchat tomu, s čím přichází ten druhý, a ujišťovat se, zda jsme mu rozuměli správně, je podle všeho ten nejdůležitější předpoklad pro vznik a zachování tolerantních vztahů.“

L. Buscaglia