Školní poradenské pracoviště

Poskytování poradenských služeb zabezpečuje výchovný poradce a školní metodik prevence, kteří spolupracují zejména s třídními učiteli, učiteli výchov, případně s dalšími pedagogickými pracovníky školy.

Ve škole jsou zajišťovány poradenské služby v rozsahu odpovídajícím počtu a vzdělávacím potřebám žáků školy zaměřené zejména na:

 1. poskytování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami,
 2. sledování a vyhodnocování účinnosti zvolených podpůrných opatření,
 3. prevenci školní neúspěšnosti,
 4. kariérové poradenství spojující vzdělávací, informační a poradenskou podporu k vhodné volbě vzdělávací cesty a pozdějšímu profesnímu uplatnění,
 5. podporu vzdělávání a sociálního začleňování žáků z odlišného kulturního prostředí a s odlišnými životními podmínkami,
 6. podporu vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných,
 7. průběžnou a dlouhodobou péči o žáky s výchovnými či vzdělávacími obtížemi a vytváření příznivého sociálního klimatu pro přijímání kulturních a jiných odlišností ve škole a školském zařízení,
 8. včasnou intervenci při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů,
 9. předcházení všem formám rizikového chování včetně různých forem šikany a diskriminace,
 10. průběžné vyhodnocování účinnosti preventivních programů uskutečňovaných školou,
 11. metodickou podporu učitelům při použití psychologických a speciálně pedagogických postupů ve vzdělávací činnosti školy,
 12. spolupráci a komunikaci mezi školou a zákonnými zástupci,
 13. spolupráci školy při poskytování poradenských služeb se školskými poradenskými zařízeními.

Dokumenty

Program poradenských služeb

Školní preventivní strategie

Minimální preventivní program

Strategie předcházení školní neúspěšnosti

Kontakty a pracovní činnosti:

Mgr. Miroslava Peterová – výchovná poradkyně

mail: peterova@zsjesenice.cz

konzultační hodiny: dle potřeby

hlavní činnosti:

 • poradenská pomoc
 • kariérové poradenství
 • příprava podmínek pro vzdělávání
 • koordinace výchovných opatření
 • metodická pomoc pedagogům školy
 • shromažďování odborných zpráv o žácích v souladu se zákonem
 • vedení písemných záznamů o činnosti

Mgr. Lenka Valešová – školní metodik prevence

mail: valesova@zsjesenice.cz

konzultační hodiny: dle potřeby

hlavní činnosti:

 • tvorba a realizace minimálního preventivního programu
 • sledování projevů rizikového chování
 • realizace aktivit zaměřených na prevenci záškoláctví, závislostí, agresivity a dalšího rizikového chování
 • koordinace spolupráce s policií, krizovými centry a dalšími odborníky
 • poskytování metodických materiálů
 • krizová intervence
 • spolupráce s rodinou