Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště (dále ŠPP) poskytuje bezplatné poradenské služby, a to na žádost žáků nebo jejich zákonných zástupců. Poskytování poradenských služeb zabezpečuje výchovný poradce a školní metodik prevence, kteří spolupracují zejména s třídními učiteli, učiteli výchov, případně s dalšími pedagogickými pracovníky školy.

Ve škole jsou zajišťovány poradenské služby v rozsahu odpovídajícím počtu a vzdělávacím potřebám žáků školy zaměřené zejména na:

 1. poskytování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami,
 2. sledování a vyhodnocování účinnosti zvolených podpůrných opatření,
 3. prevenci školní neúspěšnosti,
 4. kariérové poradenství spojující vzdělávací, informační a poradenskou podporu k vhodné volbě vzdělávací cesty a pozdějšímu profesnímu uplatnění,
 5. podporu vzdělávání a sociálního začleňování žáků z odlišného kulturního prostředí a s odlišnými životními podmínkami,
 6. podporu vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných,
 7. průběžnou a dlouhodobou péči o žáky s výchovnými či vzdělávacími obtížemi a vytváření příznivého sociálního klimatu pro přijímání kulturních a jiných odlišností ve škole a školském zařízení,
 8. včasnou intervenci při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů,
 9. předcházení všem formám rizikového chování včetně různých forem šikany a diskriminace,
 10. průběžné vyhodnocování účinnosti preventivních programů uskutečňovaných školou,
 11. metodickou podporu učitelům při použití psychologických a speciálně pedagogických postupů ve vzdělávací činnosti školy,
 12. spolupráci a komunikaci mezi školou a zákonnými zástupci,
 13. spolupráci školy při poskytování poradenských služeb se školskými poradenskými zařízeními.

Dokumenty

Program poradenských služeb

Školní preventivní strategie, Program proti šikanování, Krizový plán

Minimální preventivní program

Strategie předcházení školní neúspěšnosti

Kontakty a pracovní činnosti:

Mgr. Miroslava Peterová – výchovná poradkyně

mail: peterova@zsjesenice.cz

konzultační hodiny: dle potřeby

hlavní činnosti:

 • poradenská pomoc
 • kariérové poradenství
 • příprava podmínek pro vzdělávání
 • koordinace výchovných opatření
 • metodická pomoc pedagogům školy
 • shromažďování odborných zpráv o žácích v souladu se zákonem
 • vedení písemných záznamů o činnosti

Mgr. Lenka Valešová – školní metodik prevence

mail: valesova@zsjesenice.cz

konzultační hodiny: dle potřeby

hlavní činnosti:

 • tvorba a realizace minimálního preventivního programu
 • sledování projevů rizikového chování
 • realizace aktivit zaměřených na prevenci záškoláctví, závislostí, agresivity a dalšího rizikového chování
 • koordinace spolupráce s policií, krizovými centry a dalšími odborníky
 • poskytování metodických materiálů
 • krizová intervence
 • spolupráce s rodinou