7. třída

soubory ve formátu .notebook si po stažení do počítače otevřete ve webovém prohlížeči //express.smarttech.com/

procvičování výpisky
Český stát v 9. - 12. st. - panovníci (1) Zrod nové Evropy
Český stát v 9. - 12. st. - panovníci (2) Francká říše
Raně středověké říše a náboženství Byzantská říše
Slované, státy ve střední, jižní a východní Evropě (1) Křesťanství
Slované, státy ve střední, jižní a východní Evropě (2) Arabská říše
Poslední Přemyslovci Slované
Velkomoravská říše Počátek českých dějin
Sámova říše a Avaři Státy východních a jižních Slovanů
Počátky českého státu Vznik států ve střední Evropě
Anežka Přemyslovna Velkomoravská říše
Přemysl Otakar II. Počátky českého státu
Čechy po vymření Přemyslovců Křesťanství v Čechách
Husitství - shrnutí Život v přemyslovských Čechách
Jiří z Poděbrad První přemyslovští králové
  Románská kultura
  Proměna středověké krajiny
  Vznik a význam měst
  Gotická kultura
  Křížové výpravy
  Vikingové, vznik Anglie a Francie
  Český stát dědičným královstvím
  Lucemburkové na českém trůnu
  Čechy v době předhusitské
  Mistr Jan Hus
  Počátek husitské revoluce
  Husitské války - průběh a výsledky
  Český stát za Jiřího z Poděbrad
  Český stát za Jagellonců
  Evropa v pozdním středověku
  Stoletá válka
  Tatarské, turecké a jiné výboje
  Vznik Španělska
  Hospodářské a společenské změny v Evropě v 15. a 16. st.
  Zámořské objevy
  Mimoevropské civilizace
  Italská renesance a humanismus
  Renesance a humanismus mimo Itálii
  Reformace
  Španělsko za Karla V. a Filipa II.
  Boj Nizozemí za svobodu
  Počátky absolutismu v Anglii
  Počátky absolutismu ve Francii
  Svatá říše římská a německá reformace
  Počátky absolutismu v Rusku
  Polsko
  Boje s Turky
  České země po nástupu Habsburků
  Náboženské poměry v českém státě v době předbělohorské
  České království za Rudolfa II.
  Česká předbělohorská kultura
  České stavovské povstání
  Třicetiletá válka
  Občanská válka v Anglii
  Francie v době Ludvíka XIV.
  Barokní kultura
  Rusko v 17. století
  Prusko v 17. a 18. století
  Habsburská monarchie po třicetileté válce
  České země po třicetileté válce
  Hospodářství v českých zemích
  Baroko v Čechách