Provoz školy od 1. 9. 2021

31. 08. 2021

Informace k provozu školy

Článek obsahuje informace týkající se provozu školy ve školním roce 2021/2022 vzhledem ke Covid-19.

Vážení rodiče, milí žáci, ve středu 1. září 2021 se opět setkáme po prázdninách, které, jak pevně věřím, byly pro vás plné pohody a zajímavých zážitků. S největší pravděpodobností i v tomto školním roce budeme muset dodržovat řadu protiepidemických opatření. Dobrou zprávou je (dá-li se to tak říct), že už jsme si všichni zvykli na nejrůznější opatření a omezení, a tak věřím, že školní rok proběhne hladce a společnými silami se nám podaří všechny překážky překonat.

Obecné informace

Hygienická pravidla

 • V učebnách, u vstupu do školy apod. máme prostředky k dezinfekci rukou.
 • V co nejkratším čase po příchodu do budovy si každý důkladně 20 až 30 sekund umyje ruce vodou a mýdlem v dávkovači, popřípadě provede dezinfekci rukou, a následně dodržuje hygienu rukou po celou dobu svého pobytu ve škole.
 • Každá osoba je povinna si při vstupu do budovy školy a ve společných prostorech zakrýt dýchací cesty, a to takovým ochranným prostředkem dýchacích cest, který je uveden v aktuálně platném mimořádném opatření MZd. Žáci tak budou mít k dispozici chirurgické roušky nebo respirátory, zaměstnanci respirátory. Výjimky stanovuje manuál MŠMT (strana 6).

Podezření na výskyt nákazy Covid-19

 • Nemáme povinnost aktivně zjišťovat příznaky infekčního onemocnění (jako je např. zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy,bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu apod.), ale věnujeme zvýšenou míru pozornosti příznakům infekčního onemocnění a při jejich zjištění (objevení) budeme volit tento postup:
  • příznaky jsou patrné již při příchodu žáka do školy –  žák není vpuštěn do budovy školy v případě, že je přítomen jeho zákonný zástupce,
  • příznaky jsou patrné již při příchodu žáka do školy a není přítomen zákonný zástupce  – tuto skutečnost oznámíme zákonnému zástupci a informujeme ho o nutnosti bezodkladného vyzvednutí ze školy; pokud toto není možné, postupujeme podle následujícího bodu,
  • příznaky se vyskytnou, jsou patrné v průběhu přítomnosti žáka ve škole; neprodleně dojde k poskytnutí roušky a umístění do předem připravené samostatné místnosti nebo k jinému způsobu izolace od ostatních přítomných ve škole a současně informování zákonného zástupce s ohledem na bezodkladné vyzvednutí žáka ze školy.
 • Ve všech uvedených případech informujeme zákonného zástupce žáka o tom, že má telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.
 • V případě pouhého podezření na výskyt nákazy covid-19 ve škole sami KHS nekontaktujeme.
 • Žákovi (popřípadě zaměstnanci školy) s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí.

Screeningové testování ZÁŘÍ 2021

 • Instruktážní video
 • Termíny: 1. září (žáci prvních tříd a děti přípravné třídy až 2. září), 6. září, 9. září 
 • Testování nepodstupují žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování:
  • 14 dnů po plně dokončeném očkování
  • nebo po prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19),
  • případně žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě.
 • Příklad: Žák byl 20. srpna 2021 očkován poslední dávkou vakcíny proti onemocnění covid-19. Za bezinfekčního je žák považován od 4. září 2021. Žák tedy podstoupí screeningové testování dne 1. září (příp. 2. září), nebude se už ale testovat ve dnech 6. a 9. září.
 • Testování probíhá samoodběrem, u kterého není nutná asistence zdravotnického personálu.
 • Pokud se žák screeningovému testování nepodrobí, bude se moci prezenční výuky účastnit, ale za podmínek nastavených mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví:
  • povinnost nosit ochranu dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole, tzn. ve třídě při výuce a ve společných prostorách školy (je tedy povinnost ve vnitřních prostorech a ve venkovních prostorech, pokud není možné dodržet rozestup 1,5 metru, nosit respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95); žáci do 15 let věku jsou oprávněni používat jako ochranný prostředek zdravotnickou obličejovou masku nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) ormy ČSN EN 14683+AC, které brání šíření kapének)
  • nesmí cvičit ve vnitřních prostorech,
  • převlékají se s odstupem od ostatních osob a nesmí použít sprchy,
  • nesmí zpívat,
  • při konzumaci potravin a pokrmů včetně nápojů nepoužívají ochranný prostředek dýchacích cest a musí sedět v lavici nebo u stolu,
  • v době konzumace potravin a pokrmů včetně nápojů dodržovat rozestup od ostatních osob minimálně 1,5 metru (netýká se žáků, kteří mají stanovenou výjimku z povinného nošení ochrany dýchacích cest).
 • POZITIVNÍ VÝSLEDEK: zakázána osobní přítomnost na vzdělávání

Školní družina

 • V případě, že se žák dostaví v určený den testování do školní družiny před začátkem vyučování, není nezbytně nutné, aby byl test proveden při příchodu do družiny. Žák může být testován až ve škole.
 • Osobní přítomnost žáka ve školní družině lze připustit také pouze tehdy, pokud splní stejné podmínky, jaké jsou stanoveny pro osobní přítomnost v samotné škole s tou výjimkou, že školní družina žáky netestuje. Školní družina má informace o tom, zda byl žák testován nebo zda musí nosit po celou dobu pobytu stanovený prostředek ochrany dýchacích cest.

V případě dalších dotazů se můžete obracet na třídní učitele, případně kontaktujte vedení školy:

P. Koníř, ředitel školy