Úspěch deváťáků u přijímacích zkoušek

10. 06. 2024

Stejně jako v minulých letech absolvovali žáci 9. třídy přijímací zkoušky na střední školy.

Letos přineslo přijímací řízení dvě novinky – žáci se mohli hlásit až na 3 školy (pořadí podle priority) a přihlášku bylo možné zaslat také elektronicky. Přes tato drobná vylepšení měla většina žáků z „přijímaček“ obavy. Na střední školy si totiž podal přihlášku rekordní počet uchazečů, navíc měli někteří strach, zda se jim podařilo dostatečně nastudovat učivo z doby covidové pandemie, kdy byly školy zavřené. I když termín zkoušek připadal až na půlku dubna, rozhodli se žáci se svými učiteli začít s přípravou co nejdříve.

Už od začátku října probíhal přípravný kurz z českého jazyka. Škola na své náklady zakoupila pro žáky učebnice pro přípravu na PZ a online kurz, v němž si žáci mohli, mimo jiné, vyzkoušet zkoušky nanečisto. Účastníci kurzu se scházeli nejprve 1x týdně, od nového roku až do začátku dubna 2x týdně. Během hodin opakovali a procvičovali učivo z pravopisu, tvarosloví, skladby i literatury a slohu, pracovali s různými texty. Používali nejen zakoupené učebnice, ale také další ofocené materiály. K tomu dostávali k domácímu procvičování další úkoly. Po Vánocích si také vyzkoušeli mnoho testů, které byly zadány u „přijímaček“ v předešlých letech. Některé vypracovali doma (a pak přinesli k opravě), jiné ve škole, aby si zvykli na reálné podmínky, které je u zkoušek měly čekat. S chybami pak dále pracovali. Navíc si každý  mohl domluvit osobní konzultaci s vyučující. Žáci se pilně připravovali i v hodinách matematiky. Po Vánocích zájemci docházeli na speciální hodinu přípravy na PZ, která pod vedením Mgr. Nikoly Tomkové probíhala 1x týdně.

Těsně před zkouškami (konaly se 12. a 15. 4.) pak deváťáci absolvovali třídenní intenzivní přípravu. V těchto dnech – rozděleni do dvou skupin -  se věnovali jen českému jazyku a matematice. S vyučujícími (Mgr. Petra Hrůzová, Mgr. Nikola Tomková) psali vzorové testy, seznamovali se s častými chybami z minulých let, procvičovali obtížnější učivo. Zároveň jim vyučující dali tipy, jak u PZ postupovat, aby získali co nejvíce bodů.

A výsledek? Jedním slovem – skvělý! Všichni žáci, kteří dělali přijímací zkoušky (21), uspěli – byli přijati na jednu ze 3 vybraných středních škol! Drtivá většina z nich byla dokonce přijata na školu 1. volby – tedy tam, kam si přáli nastoupit nejvíce! Z 27 deváťáků se na 1. zvolenou školu dostalo 25, tedy téměř 93%. Spousta z nich obstála v konkurenci uchazečů z ostatních škol i při zkouškách na žádané střední školy, např. na gymnázium (3 žáci), veterinární školu (1), lyceum (2), zdravotní školu (1), sportovní management (2) či průmyslovku (3). Po prázdninách tak 17 našich bývalých žáků nastoupí na střední školu zakončenou maturitní zkouškou.

Úspěch u zkoušek je nejen výsledkem přípravy samotných žáků, ale také práce našich pedagogů, kteří pro žáky dělali maximum. Opět se ukázalo, že naše škola v porovnání s ostatními obstojí. Deváťákům blahopřejeme k přijetí na SŠ a doufáme, že se jim bude dařit i nadále.

Mgr. Petra Hrůzová