Fyzická realizace projektu zefektivnění výuky ve vzdělávání na druhém stupni ZŠ

22. 09. 2010

logo

Cílem této fáze projektu je vybavení sedmi učeben výpočetní a audiovizuální technikou.

Hlavní investicí jsou interaktivní tabule a dataprojektory, které jsou připojeny k počítači. Počítač je připojen ke stávající počítačové síti (tím je otevřena možnost pro využití Internetu
a školního serveru). Doplňkem interaktivní tabule jsou kvalitní reproduktory. Nadstavbou jsou vizualizéry a digitální mikroskop (učebna přírodopisu), které rozšiřují možnosti využití interaktivní tabule. Nezbytnou investicí je software, který slouží k vytváření výukových aplikací na interaktivní tabuli a software MS Office 2010 Standart.

Současně s interaktivními tabulemi jsme pořídili do každé učebny dvoudeskovou keramickou pylonovou tabuli (desky jezdí vertikálně po celé délce pylonových sloupů, v našem případě jsou sloupy dlouhé tři metry).

Ze stávajícího technického vybavení využijeme video a DVD přehrávač, které připojíme k dataprojektoru.

Popis použité tochnologie (.pdf)

Vliv realizace projektu na žáky

 • Zvýšení názornosti, a tím i účinnosti vzdělávání. Je zde v daleko větší míře posíleno vnímaní informací zrakem (zobrazení animací, videa, obrazu, schémat, 3D předmětu, mikroskopického preparátu). Výuka se stane pro žáky zajímavější, pozornost a soustředění stoupne.
 • Žáci mohou na interaktivní tabuli přenášet objekty, vytvářet myšlenkové mapy což jim pomáhá utřídit myšlenky, nápady, seskupovat objekty podle logických souvislostí. Mohou identifikovat podobnosti a rozdíly.
 • Aktivnější přístup k výuce. Žáci se budou ve větší míře aktivně podílet vlastní činností na chodu hodiny (při práci s interaktivní tabulí).
 • Vlivem vlastní aktivity dojde u žáků k výraznějšímu rozvoji klíčových kompetencí. Klíčové kompetence představují souhrn vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot. V základním vzdělávání jsou za klíčové považovány: kompetence k učení, kompetence k řešení problémů, kompetence komunikativní, kompetence sociální a personální, kompetence občanské a kompetence pracovní.
 • Podpora práce s informacemi. Žáci třídí, klasifikují informace a postupně docházejí k hypotéze (induktivní styl výuky).
 • Rozvíjení myšlenkových dovedností – analýza, syntéza.
 • Větší připravenost žáků na další studium a praxi.
 • Dovednost pracovat s moderními technologiemi. ICT jsou z pohledu žáka chápány jako nástroj nutný k realizaci výukové činnosti.
 • Žáci nemusí za těmito technologiemi dojíždět do jiných škol.

Vliv realizace projektu na učitele

 • Zavádění nových metod do výuky. Pozornost je zaměřena na podporu a prosazení na žáka orientovaného přístupu umožňující vlastní řízení vzdělávacího procesu.
 • Větší využití počítače ve výuce – tvorba příprav, prezentací, výukových programů.
 • Dovednost pracovat s moderními technologiemi. Učitelé získají sebejistotu při využívání ICT a budou schopni vhodně začleňovat ICT do každodenní výuky.
 • Usnadnění prezentace a demonstrace učiva.
 • Využití barev na interaktivní tabuli umožňuje učiteli zvýrazňovat důležité informace nebo demonstrovat určitý proces. Vizuálně a barevně odlišené informace žáci více vnímají a lépe si je poté zapamatují.
 • Učitel může žákům promítnout jakýkoliv obrázek či schéma a do něj pak přidávat popisky jednotlivých částí. Anotace mohou být uloženy a potom vytištěny.
 • Učitel může texty, grafy a obrázky zvýrazňovat tak, aby se žáci soustředili pouze na konkrétní část obrazovky nebo zvýraznit informaci určitým tvarem.
 • Technologie umožňuje vyfotit scénu z videa a použít ji jako obrázek k diskusi nebo anotaci.

22. - 29. 9. 2010

27. 10. 2010 celodenní školení učitelského sboru

logo