Boříme bariéry

10. 09. 2019

Realizace projektu: 1. 9. 2018 - 31. 8. 2020. Náklady na realizaci: 14 480 000 Kč.

Cíl projektu

Cílem projektu je zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury základního vzdělávání. Prostřednictvím aktivit, které povedou k dosažení tohoto cíle, dojde ke zlepšení kvality výuky. Zvýší se dostupnost infrastruktury pro osoby potenciálně sociálně vyloučené, a to zajištěním bezbariérového přístupu a bezbariérového WC. Zvýší se kvalita vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce.

V rámci projektu budou modernizovány odborné učebny, školní dílny a rozšířením odborné učebny přírodopisu vznikne v její části přírodovědná laboratoř. Modernizace bude provedena za účelem zajištění adekvátních prostor pro výuku a rozvoj žáků v odpovídajících klíčových kompetencích. Projekt je zaměřen na zkvalitnění zázemí pro výuku těchto vzdělávacích oblastí a oborů: jazyk a jazyková komunikace (Aj, Nj), člověk a jeho svět, matematika, člověk a příroda (F, Ch, Př, Z), člověk a svět práce a průřezová témata RVP ZV, environmentální výchovu. Budou provedeny nezbytné stavební úpravy učeben, kabinetů a pořízeno vybavení.

V rámci doplňkové aktivity projektu upravíme venkovní prostranství v okolí budovy A (zeleň).

Realizace

V rámci projektu Boříme bariéry jsme vybavili učebny fyziky, chemie, přírodopisu a školní dílnu pomůckami v hodnotě 1 925 313 Kč. Cílem je zatraktivnit žákům výuku v přírodovědných předmětech a udělat ji názornější. Žáci budou např. pracovat s měřícími senzory, používat nové mikroskopy, uvidí názorné pokusy. Ve školních dílnách je nové vybavení pro práci se dřevem a kovem.

V srpnu 2019 jsme školu vybavili třiceti iPady pro žáky, čtyřmi iPady pro učitele, počítačem na zprávu iPadů, dvěma mobilními dobíjecími základnami a v učebně první třídy je nová interaktivní tabule. Do konce roku vyměníme počítače v učebně počítačů, kam během prázdnin přibyla 3D tiskárna a 3D scanner. Cílem je zlepšení podmínek pro výuku přírodovědných předmětů, cizích jazyků a matematiky. Celkové vybavení je v hodnotě 1 321 839 Kč.

V srpnu 2019 jsme pořídili nový nábytek do učebny první třídy, matematiky, zeměpisu, přírodopisu, fyziky, anglického a německého jazyka a školní dílny v hodnotě 1 061 629 Kč. Zkvalitnili jsme tak prostředí pro žáky a učitele.

Ve druhém pololetí školního roku a během prázdnin 2019/2020 v rámci projektu Boříme bariéry  rekonstruovala firma DROPS GROUP, a. s., které děkuji za bezproblémové, vstřícné a konstruktivní jednání, školní dílny. Proběhla také rekonstrukce odborných učeben (učebna na I. st., učebna Př, Z, Inf, M, Nj, Aj, F), kabinetů a chodeb v patře prvního a druhého stupně, vybudoval se bezbariérový přístup do patra obou budov včetně bezbariérových WC, což bylo podmínkou získání dotace, a rekonstruovaly se dívčí WC v mezipatře v budově I. i II. stupně. Rekonstrukce se týkala nových rozvodů elektřiny, školního rozhlasu a zvonění, vody, odpadu, nových podlah, vyměnily se zárubně, dveře, umyvadla, parapety, opravily se omítky a třídy se vybavily novými vestavěnými skříněmi. V učebně přírodopisu se posunula příčka a v rámci třídy vzniklo laboratorní pracoviště. Na jaře se upravila zeleň v okolí budovy druhého stupně.

Celkem se prostavělo 8,925 mil. Kč a dotace činila 5,178 mil. Kč. Zbylou částku hradilo město ze svého rozpočtu. Administraci projektů zajišťují společnými silami pan starosta Ing. Jan Polák a ředitel školy Mgr. Petr Koníř.

Mgr. Petr Koníř

Fota učeben, chodeb a WC (.pdf)

Foto pořízených pomůcek (.pdf)