Snížení energetické náročnosti ZŠ Jesenice

31. 10. 2014

Banner OPZP_FS_ERDF_CMYK.jpg

Loni v březnu jsme vás v Občasníku poprvé informovali o projektu „Snížení energetické náročnosti ZŠ Jesenice“. Je neskutečné, že nám trvalo celý jeden rok, než jsme projekt posunuli od obdržení rozhodnutí o podpoře projektu a registračního listu, přes zpracování prováděcí projektové dokumentace a úspěšného zorganizování výběrového řízení na zhotovitele stavby až k zahájení realizace prací.

Náš původní časový plán vzal za své z několika důvodů. Prvním byly komplikace se zpracováním prováděcí projektové dokumentace. Druhým důvodem byly průtahy při organizaci výběrového řízení na zhotovitele stavby, které jsme nakonec museli vyhlašovat třikrát. První kolo výběrového řízení bylo, paradoxně s ohledem na současnou krizi ve stavebnictví, zrušeno pro nezájem. Nabídku nám totiž podala pouze jedna stavební společnost, a proto jsme soutěž museli z důvodu dodržení podmínek zákona o zadávání veřejných zakázek zrušit. Následně jsme přistoupili k druhému pokusu, který byl již úspěšnější, protože nabídku podalo celkem pět společností. Bohužel při posuzování předložených nabídek bylo zjištěno, že ani jedna nevyhovuje požadavkům specifikovaným v zadávací dokumentaci, a musely být z procesu hodnocení vyřazeny. Protože nám nakonec nezůstala ani jedna nabídka, byli jsme donuceni zrušit i druhé výběrové řízení. Úspěšný byl nakonec třetí pokus, kterého se zúčastnili tři uchazeči. Z nich musela být opět jedna společnost vyřazena z důvodu nesplnění podmínek zadávací dokumentace. Ze dvou zbývajících byla vybrána jako nejvýhodnější nabídka společnosti KAZIKO, a. s., s cenou 34 490 046 Kč včetně DPH. Za tuto sumu budou provedeny všechny práce uvedené v projektové dokumentaci vyjma rekonstrukce kotelny. Ta bude vysoutěžena a provedena současně s dalším projektem, který řeší rekonstrukci zbývající části kotelny a opravu a rozšíření sítě teplovodů (informace v JO z června 2013). 

Co vše bude provedeno v rámci tohoto projektu?

 • výměna všech zbývajících původních oken a vstupních dveří; vstupní dveře budou hliníkové, okna plastová
 • zateplení objektů – fasády i střechy; součástí zateplení střech budou i nové hydroizolační vrstvy, čímž se zastaví zatékání do budov, se kterým se dnes často potýkáme; v rámci zateplení střech bude kompletně obnoven hromosvod; na budově prvního stupně bude odbourána nástavba staré expanzní nádrže, která se už ani v dnešní době nepoužívá; součástí zateplení bude také úprava různých fasádních prvků – žebříků, mříží, vývodů elektriky a vody, parapetů apod.
 • oprava všech vstupních schodišť včetně vybudování bezbariérového vstupu do školy a jídelny; nové vstupy by měly být alespoň částečně zastřešeny
 • sanace poruch objektů – statická a proti vodě; v místě vstupu do pavilonu druhého stupně dochází k sedání zdiva a dochází k posunům atikových panelů, tyto poruchy je nutné před zateplením odstranit; v případě hydroizolace objektu bylo zjištěno, že původní asfaltová vrstva již přestává fungovat a bez vyřešení tohoto problému by po zateplení vznikl velký problém s vlhkostí uvnitř budov
 • osazení vzduchotechnické jednotky a vzduchotechnických rozvodů v tělocvičně
 • osazení protipožárních dělicích stěn s dveřmi mezi jednotlivými pavilony
 • kompletní výměna systému ÚT – budou osazeny nové radiátory s regulačními ventily; budou provedeny nové rozvody topné vody po objektech (zčásti po povrchu zčásti budou zasekány do zdiva); bude vybudován systém měření a regulace, který dnes zcela schází a v rámci kterého bude možné systém regulovat prostřednictvím PC z kanceláře ředitele

Kdy a jak bude projekt prováděn?

Protože se jedná v současnosti o finančně a organizačně nejnáročnější investiční projekt v našem městě, rozhodli jsme se, že bude sestaven jakýsi koordinační tým, který se bude jeho realizací zabývat. Členy týmu jsou zástupci města Jesenice, Základní školy Jesenice, zhotovitele a administrátora dotace, koordinátor bezpečnosti práce, technický dozor a autorský dozor. Tým se sešel dvakrát již v průběhu února a řešil především postup prací a organizaci stavby. Dále by se měl účastnit všech velkých kontrolních dnů, které se budou konat minimálně jednou za 14 dnů. Nicméně zástupce technického dozoru investora, zástupce města pro věci technické a koordinátor bezpečnosti práce budou na stavbu docházet několikrát týdně a budou zajišťovat průběžnou kontrolu prováděného díla a dodržování dohodnutých postupů.

V pondělí 24. února bylo zhotoviteli předáno staveniště a realizace stavebních prací začne o týden později – v pondělí 3. března. Stavba bude rozdělena na několik etap, v rámci kterých budou prováděny práce vždy na určitých objektech nebo úsecích:

 • etapa I – pavilon B (první stupeň) a tělocvična
 • etapa II – pavilon A (druhý stupeň) a spojovací chodba
 • etapa III – objekt dílen a kotelny
 • etapa IV – budova jídelny
 • etapa V – kompletní systém vytápění vyjma kotelny

Ne vždy však bude striktně dodržován postup po jednotlivých etapách. Diskuzemi koordinačního týmu bylo například dohodnuto, že jarní prázdniny (3. – 9. března) budou na rozdíl od původně dohodnutého harmonogramu využity pro provedení výměny oken ve spojovací chodbě. Chodba bude totiž sloužit pro přístup do objektů, které budou zrovna obestavěné lešením, a proto by výměna oken mimo prázdniny značně zkomplikovala výuku. Celé dílo by mělo být dokončeno do 20. srpna 2014 tak, aby již nebyla omezována výuka v novém školním roce. Realizace tohoto projektu bude komplikována provázaností s dalšími dvěmi akcemi, které budou probíhat v době od května do srpna a v určitých fázích na sebe budou navazovat. Jednou z nich je již zmiňovaný projekt rekonstrukce kotelny včetně rozšíření a rekonstrukce systému teplovodů, v rámci kterého budou muset zhotovitelé obou staveb řešit společný postup při pracích na objektu dílen a kotelny a při spouštění a nastavení systému vytápění. Druhou akcí je projekt Revitalizace sídliště Školní – etapa I, při kterém bude nutné řešit návaznosti u objektu jídelny. 

Ing. Roman Valuš, místostarosta

Ing. Jan Polák, starosta

Práce 28. 2. - 5. 3. 2014

Práce 6. 3. - 15. 3. 2014

Video z instalace nového komína.

Foto z instalace komína

Den otevřených dveří